پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

 
در گوشه و کنار دنیا برخی از خیابان ها به اندازه ای زیبا هستند که باور نمی کنید واقعی باشند. تصاویر این خیابان ها بیشتر شبیه عکس است تا واقعیت.