رئیس جمهوری که کوپنش تمام شده بود....
پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی