پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی


اي بشر از عاقبت غافل مشو
غافل از آرامش ساحل مشو
چون علي رحم ومروت پيشه كن
از سوال روز حشر انديشه كن
د