کسمه یارب الیمی گوشه دامانوندن

بی نصیب ایتمه منی سفره احسانوندن


کسمه یارب الیمی گوشه دامانوندن

بی نصیب ایتمه منی سفره احسانوندن

باغلیوبدور گوزیمی پرده نامرئی نفس

چیخمیشام دایره اقدس فرمانوندن

یاجلیلی قاپوا عبد ذلیلوندی گلن

گلمیشم قسمت آلام خرمن غفرانوندن

اعتراف ایلیورم خبط وخطا ایلمیشم

بند تکفیروی آچ بنده نادانوندن

سن ئوزون ایله هدایت منی سرمنزلوه

یوخسا آتش دو تارام آتش نیرانوندن

باده وصلوی ئوز عاشقوه ایله حلال

جام صبریم جالانوب سختی هجرانوندن

ای کرم صاحبی اکراموه من مستحقم

الی بوش قویما اولام معجزدرمانوندن

کیمیا ایله مس قلبیمی زنگار دو توب

نور توک سینمی روشن ایله قرآنوندن

ماه غفرانیدی خاطیلره ماه رمضان

رقعه عفوی دریغ ایلمه مهمانوندن

میهمانه بویوربسان کی گرک حرمت اولا

کسمه الطلافوی مهمان پویشانوندن

عمروین قرخ ایلی اولدی سپری غفاری

چکمه ال دامن رحمانی رحمانوندن

بیرخانم فاطمه نون ویرمه الوندن اتگین

بیرده غفلت ایلمه دیده گریا نوندن