پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

مرد شکاراست و زن شکارچی
میل به خودنمایی و خودآرایی مخصوص زنان است. و چون قلب و دل مرد توسط زن شکار می‌شود پس مرد شکار می‌شود توسط شکارچی ماهری به نام زن، بوسیله تبرّج وخود آرایی.