یاران میدانند  هیچ کاری ناشدنی نیست این باور های غلط ,القائات دشمنان  وشیطان صفت ها است که در برخی از ما رسوخ کرده وبه عبارتی ما را از تواناییهای خویش بیگانه ساخته,رهبری با  این نهیب ها می خواهد  ما هارا به تواناییای مان آگاه نماید. یا علی   عرصه های جدید منتظر حضور شما است.